top of page

Weird Void      

Musashino Art University FAL , Tokyo

2020.11.2-11.13

 ©︎Satoru Kurata  photo by Satoru Kurata

bottom of page